Arrow
Arrow
Shadow
Slider

เงินอุดหนุน

 

bullet arrow blue 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

bullet arrow blue 1 แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน (MOU)

bullet arrow blue 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน

bullet arrow blue 1 หนังสือขอรับเงินอุดหนุน

anibull1 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินอุดหนุน

anibull1 บัญชีแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขต 1 (ลว 31 ตุลาคม 2559)

anibull1 บัญชีแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขต 2 (ลว 31 ตุลาคม 2559)

anibull1 บัญชีแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพม.41 (ลว 31 ตุลาคม 2559)

anibull1 บัญชีแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่กำหนดระดับ  (ลว 31 ตุลาคม 2559)

 

*** เอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีดังนี้ ***

1. แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน จำนวน 2 ชุด พร้อมลายเซ็นจริง (ห้ามสำเนา)

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน  จำนวน  1  ชุด

3. หนังสือขอรับเงินอุดหนุน  จำนวน 1 ชุด

*** หลังจากส่งเอกสารดังกล่าวไปที่ อบจ.กำแพงเพชร แล้ว  ทาง อบจ.กำแพงเพชร จะประสานแจ้งให้ทางโรงเรียนรับเช็คในภายหลัง ***

 

มีข้อสงสัยประการใด สอบถาม คุณจริยา พุทโธสังข์ (นก)  โทร. 0 5571 8280 ต่อ 801-805

หากดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน
2. เอกสารแบบรายงานผลการดำเนินงาน (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3616  ภายใน 30 วันหลังโครงการแล้วเสร็จ)

 

แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย

1. แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3616  ภายใน 30 วันหลังโครงการแล้วเสร็จ)
2. แบบประมาณค่าใช้จ่าย (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3616  ภายใน 30 วันหลังโครงการแล้วเสร็จ)