Arrow
Arrow
Shadow
Slider

ประชุมข้าราชการกองการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รร.อบจ.กพ.

ประชุมข้าราชการ-บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา อบจ.กพ.เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมข้าราชการสังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบแนวทางในการทำงานไว้ 4 แนวทางปฏิบัติ คือ

1. การมีวินัย ยึดมั่นในการฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การทำงานเชิงรุก
3. ความสามัคคีในหมู่คณะ
4. การมีส่วนร่วม

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพการประชุม

 

งานประชาสัมพันธ์