previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมเตรียมการจัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

15 02 2562 1เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายศุภชัย ศรีงาม ผอ.กองการศึกษาฯ อบจ.กำแพงเพชร, พระครูวิเชียรธรรมนาท วิ เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง, และนายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ นักวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ ห้องประชุมธำมรงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงาม ให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 (ดีเด่น) วัดหนองปลิง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 150 คน ดังนี้

.....รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2562
.....รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2562
.....รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2562
.....รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 (ดีเด่น) วัดหนองปลิง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดหนองปลิง 08 6446 6103, 08 1674 6454

 

งานประชาสัมพันธ์