Arrow
Arrow
Shadow
Slider

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร16 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมนครชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พระครูวิเชียรธรรมนาท วิ. เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง พร้อมด้วยวิทยากรฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆาราวาส, ผู้แทนจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

     การประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดจัดการโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 รุ่น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สร้างความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้มีบูรณาการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการอบรมและหลักสูตรการอบรมในป 2562 ด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพการประชุม

งานประชาสัมพันธ์