previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

DSC 0098เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมธำมรงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี สิบเอก นครไทย ยวนแห่ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 - 6 เมษายน 2562 ณ วัดวังน้ำสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม เช่น ชาวไทดำ ลาวครั่ง และไทยอีสาน ที่อาศัยอยู่ในหลายอำเภอ เช่น อำเภอโกสัมพี อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอคลองขลุง เป็นต้น

 

DSC 0101DSC 0110DSC 0114DSC 0116DSC 0131

งานประชาสัมพันธ์