previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

plan meeting  เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชากังราว

งานประชาสัมพันธ์