Arrow
Arrow
Shadow
Slider

มรภ.กำแพงเพชร หนุนงานทักษะวิชาการท้องถิ่น ร่วมเป็นกรรมการกลางในการตัดสิน

     จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสถานีบริการรถไฟฟ้า และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยความร่วมมือของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 ระดับการศึกษา  ได้แก่  ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระดับชั้นอนุบาล  ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของนักเรียนและครู ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมในการตัดสินการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระวิชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รองศาสตรจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการสรรหาคณะกรรมการตัดสินตามรายการแข่งขันที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

37326238_1812524552147958_8364602053393121280_n.jpg37346029_1812524342147979_5089254598984597504_n.jpg37403551_1812526102147803_4025052988270706688_n.jpg37424779_1812522942148119_8667148676528865280_n.jpg

งานประชาสัมพันธ์