previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล"

volleyball ref2562   

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 1 (1,000 ที่นั่ง) สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2562 โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลกระจายไปยังชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชร ให้เพียงพอกับความต้องการในการเล่น และแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัด การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้บรรยายกฎ กติกา และคุณสมบัติของการเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลที่ดี โดยในการฝึกอบรมนี้ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการทดสอบ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ผู้ผ่านการทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล

 

 

 

สิริยาภรณ์ สถาพร