previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 20

11 02 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดฝ่ายฆราวาส และ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพระอาจารย์ ชโลธร ธมฺมสฺสโร พระวิปัสนาจารย์ วัดหนองปลิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สร้างความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้มีบูรณาการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จำนวน 170 คน

งานประชาสัมพันธ์