previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา อบจ.กพ

edu plan2562    

 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดทำแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นรูปธรรม โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นแขกผู้มีเกียรติ และ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณุฒิด้านการศึกษาท้องถิ่นและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา

 

 

 

สิริยาภรณ์ สถาพร