previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 1/2562

 08 11 2561         องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 รุ่น ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 - 6 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดฝ่ายฆาราวาส และนางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพระครูวิเชียรธรรมนาท วิ. เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 นี้ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเพ็ชระศึกษา กำแพงเพชร จำนวน 160 คน ภายหลังพิธีเปิดโครงการฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ วัดหนองปลิง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และกรมทหารพรานที่ 35 การจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และพัฒนาสติให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2. เพื่อสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม 12 ประการ 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้มีบูรณาการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

งานประชาสัมพันธ์