Arrow
Arrow
Shadow
Slider

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

popular

DSC 4938     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา การประเมินรอบ 3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จึงมีความประสงค์ยื่นขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเติมเต็มในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการฝึกอบรมฯ นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ในการฝึกอบรมนี้นอกจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ยังมีโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมด้วย

งานประชาสัมพันธ์