previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี

popular

youth     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และประกาศเกียรติบัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

     ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ โดยตรงไปยัง สำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 0 2628 5616, 0 2628 5619 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

งานประชาสัมพันธ์