previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศผลการแข่งขัน "การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2560"

hot

 result announce

ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ระดับประถมศึกษา (ป.1-3) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ผลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ผลการแข่งขัน A-Math ผลการแข่งขัน A-Math
ผลการแข่งขันภาพฉีก ตัด ปะ ผลการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบท่าทาง (Story telling) ผลการแข่งขัน Spelling Bee
ผลการแข่งขันระบายสีเทียน ผลการแข่งขัน SUDOKU ผลการแข่งขัน SUDOKU
ผลการแข่งขันแอโรบิก ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
ผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
     ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว ผลการแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    ผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
    ผลการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่น
      ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี
 ระดับอนุบาล    ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) ผลการแข่งขันเขียน Home Page
ผลการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบท่าทาง (Story telling)   ผลการแข่งขัน A-Math ผลการแข่งขันหุ่นยนต์
ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี   ผลการแข่งขัน Spelling Bee ผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
ผลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน   ผลการแข่งขันเล่าเรื่องประกอบท่าทาง (Story telling) ผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ผลการแข่งขันภาพฉีก ตัด ปะ   ผลการแข่งขัน SUDOKU ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ผลการแข่งขันระบายสีเทียน   ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ผลการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย
ผลการแข่งขันแอโรบิก   ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
    ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ผลการแข่งขันแอโรบิก
    ผลการแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    ผลการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่น  ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-6)
    ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ผลการแข่งขัน A-Math
    ผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ผลการแข่งขัน SpellingBee
    ผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ผลการแข่งขัน SUDOKU
    ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
    ผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
    ผลการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
    ผลการแข่งขันแอโรบิก ผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
      ผลการแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่น
      ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี
      ผลการแข่งขันเขียน Home Page
      ผลการแข่งขันหุ่นยนต์
      ผลการแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน
      ผลการแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาไทย
      ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว
      ผลการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย
      ผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
    ประกวดการจัดนิทรรศการฯ  
    ผลการประกวดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานประกวดการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  

งานประชาสัมพันธ์