previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศรายชื่อการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2560

popular

ประกาศรายชื่อ

ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ระดับประถมศึกษา (ป.1-3) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
 แข่งขันปั้นดินน้ำมัน    แข่งขัน A-Math แข่งขัน A-Math
 แข่งขันภาพฉีก ตัด ปะ แข่งขันเล่าเรื่องประกอบท่าทาง (Story telling) แข่งขัน Spelling Bee
 แข่งขันระบายสีเทียน แข่งขัน SUDOKU แข่งขัน SUDOKU
 แข่งขันแอโรบิก แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แข่งขันการวาดภาพระบายสี แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
     แข่งขันคิดเลขเร็ว แข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    แข่งขันประกวดมารยาทไทย แข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
    แข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่น
      แข่งขันวาดภาพระบายสี
 ระดับอนุบาล    ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) แข่งขันเขียน Home Page
 แข่งขันเล่าเรื่องประกอบท่าทาง (Story telling)   แข่งขัน A-Math แข่งขันหุ่นยนต์
 แข่งขันการวาดภาพระบายสี   แข่งขัน Spelling Bee แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
 แข่งขันปั้นดินน้ำมัน   แข่งขันเล่าเรื่องประกอบท่าทาง (Story telling) แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
 แข่งขันภาพฉีก ตัด ปะ   แข่งขัน SUDOKU แข่งขันคิดเลขเร็ว
 แข่งขันระบายสีเทียน   แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน แข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย
 แข่งขันแอโรบิก   แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ แข่งขันประกวดมารยาทไทย
    แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย แข่งขันแอโรบิก
    แข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    แข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่น  ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-6)
    แข่งขันการวาดภาพระบายสี แข่งขัน A-Math
    แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน แข่งขัน Spelling Bee
    แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย แข่งขัน SUDOKU
    แข่งขันคิดเลขเร็ว แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
    แข่งขันประกวดมารยาทไทย แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
    แข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
    แข่งขันแอโรบิก แข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
      แข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่น
      แข่งขันวาดภาพระบายสี
      แข่งขันเขียน Home Page
      แข่งขันหุ่นยนต์
      แข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน
      แข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาไทย
      แข่งขันคิดเลขเร็ว
      แข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย
      แข่งขันประกวดมารยาทไทย
       
       

 

งานประชาสัมพันธ์