previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แจ้งปรับปรุงข้อมูล รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานฯ ที่ยังไม่ได้รายงานผลตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน

ทวงรายงาน

สพป. เขต 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 1
โครงการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน (สื่อปฐมวัย)
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 1

 

สพป. เขต 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 2
โครงการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน (สื่อปฐมวัย)
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 2

 

สพม. เขต 41

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 41
-
 บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 41 (เพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 41

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 41

 

หน่วยงานอื่น ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

งานประชาสัมพันธ์