previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งรายงานตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2558-2560

ทวงรายงาน

สพป. เขต 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 1
โครงการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน (สื่อปฐมวัย)
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 1

 

สพป. เขต 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 2
โครงการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดับก่อนวัยเรียน (สื่อปฐมวัย)
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 2

 

สพม. เขต 41

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 41

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 41

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 41

 

หน่วยงานอื่น ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

 

งานประชาสัมพันธ์