previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

popular

          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และหน่วยงานอื่น ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วนั้น

          เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนว่าหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ รวมทั้งเพื่อที่จะทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในคราวต่อ ๆ ไป โดยขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป. เขต 1 เขต 2 และ สพม. เขต 41 ได้กรอกแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายการด้านล่างนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายในการกรอกแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

academic 2559  childhood 2559 

con 2559

 
develop skill 2559 teacher 2559  edu technology 2559   

บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 1
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 2
บัญชีรายชื่อโครงการเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 41

งานประชาสัมพันธ์