previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรควัณโรค และเอชไอวี-เอดส์

          ด้วยได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรค โดยประเทศไทยติดอันดับเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมากที่สุด ผู้ป่วยส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจ และไม่ร่วมมือ การรักษาไม่สม่ำเสมอ รับประทานยาไม่ครบทำให้เกิดวัณโรคดื้อต่อยาที่ใช้รักษาทำให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวตัวเอง และสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันควบคุมวัณโรคและเอสไอวี-เอดส์ รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น มีความรู้ สร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันโรค และลดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน   จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อคู่มือความรู้เรื่องวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และวัณโรค ดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ

20190313 cpfknhfl  20190313 ridnacnx  20190313 bmgdxjbu  20190313 ocaizlpo

20190313 tgltpxhe  20190313 jivkykic

งานประชาสัมพันธ์