Arrow
Arrow
Shadow
Slider

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

021_1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
021_2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
021_2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
021_2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
021_2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
021_2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
021_2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
021_2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
021_2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
- 021_2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)
021_3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
- 021_3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3701 วิศวกรโยธา
021_3702 สถาปนิก
021_3703 นักผังเมือง
021_3704 วิศวกรเครื่องกล
021_3705 วิศวกรไฟฟ้า
021_3706 วิศวกรสุขาภิบาล
021_3707 นักจัดการงานช่าง
021_3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
021_3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
021_4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- 021_4202 เจ้าพนักงานการคลัง
021_4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
021_4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
021_4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4403 จพง.สัตวบาล
021_4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4501 จพง.วิทยาศาสตร์
021_4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน
021_4602 พยาบาลเทคนิค
021_4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
021_4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4605 โภชนาการ
021_4606 จพง.รังสีการแพทย์
021_4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
021_4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
021_4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
021_4610 สัตวแพทย์
021_4701 นายช่างโยธา
021_4702 นายช่างเขียนแบบ
021_4703 นายช่างสำรวจ
- 021_4704 นายช่างผังเมือง
021_4705 นายช่างเครื่องกล
021_4706 นายช่างไฟฟ้า
021_4707 เจ้าพนักงานประปา
021_4708 นายช่างศิลป์
021_4709 นายช่างภาพ
021_4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
021_4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
021_4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)