Arrow
Arrow
Shadow
Slider

ยุทธศาสตร์

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
1.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ชุมชนท้องถิ่น
2.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีสู่สากล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างครบวงจร
3.2 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร
3.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

4.1 การส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาคมในท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร