previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

 

 

vision

 "องค์กรผู้นำด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ”

 

 

 mission

1.2.1 ส่งเสริมการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.2.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น
1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
1.2.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล